Khi thằng intern nói nó đã update hết project tui 😡

\* Việt Phạm */

  •   1 Thích